Tra cứu lương thực tập sinh đào tạo

Biểu đồ lương thực tập sinh đào tạo

2,500,000 vnđ

( Hai triệu Năm trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thực tập sinh đào tạo là: 2,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển thực tập sinh đào tạo