Tra cứu lương thu ngân nhà hàng

Biểu đồ lương thu ngân nhà hàng

6,000,000 vnđ

( Sáu triệu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thu ngân nhà hàng là: 6,000,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển thu ngân nhà hàng