Tra cứu lương thu ngân nhà hàng

Biểu đồ lương thu ngân nhà hàng

5,538,461 vnđ

( Năm triệu Năm trăm Ba mươi Tám ngàn Bốn trăm Sáu mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thu ngân nhà hàng là: 5,538,461 VNĐ

Danh sách tin tuyển thu ngân nhà hàng