Tra cứu lương thư ký tổng giám đốc

Biểu đồ lương thư ký tổng giám đốc

12,250,000 vnđ

( Mười hai triệu Hai trăm Năm mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thư ký tổng giám đốc là: 12,250,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển thư ký tổng giám đốc