Tra cứu lương thư ký tổng giám đốc

Biểu đồ lương thư ký tổng giám đốc

12,890,625 vnđ

( Mười hai triệu Tám trăm Chín mươi ngàn Sáu trăm Hai mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thư ký tổng giám đốc là: 12,890,625 VNĐ

Danh sách tin tuyển thư ký tổng giám đốc