Tra cứu lương thư ký

Biểu đồ lương thư ký

8,531,250 vnđ

( Tám triệu Năm trăm Ba mươi Một ngàn Hai trăm Năm mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thư ký là: 8,531,250 VNĐ

Danh sách tin tuyển thư ký