Tra cứu lương thư ký giám đốc

Biểu đồ lương thư ký giám đốc

9,620,000 vnđ

( Chín triệu Sáu trăm Hai mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thư ký giám đốc là: 9,620,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển thư ký giám đốc