Tra cứu lương thư ký giám đốc

Biểu đồ lương thư ký giám đốc

10,575,949 vnđ

( Mười triệu Năm trăm Bảy mươi Năm ngàn Chín trăm Bốn mươi Chín Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thư ký giám đốc là: 10,575,949 VNĐ

Danh sách tin tuyển thư ký giám đốc