Tra cứu lương thư ký công trình

Biểu đồ lương thư ký công trình

9,500,000 vnđ

( Chín triệu Năm trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thư ký công trình là: 9,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển thư ký công trình