Tra cứu lương thủ kho

Biểu đồ lương thủ kho

7,993,951 vnđ

( Bảy triệu Chín trăm Chín mươi Ba ngàn Chín trăm Năm mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thủ kho là: 7,993,951 VNĐ

Danh sách tin tuyển thủ kho