Tra cứu lương thông dịch viên tiếng nhật

Biểu đồ lương thông dịch viên tiếng nhật

19,250,000 vnđ

( Mười chín triệu Hai trăm Năm mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thông dịch viên tiếng nhật là: 19,250,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển thông dịch viên tiếng nhật