Tra cứu lương thông dịch viên tiếng anh

Biểu đồ lương thông dịch viên tiếng anh

10,071,428 vnđ

( Mười triệu Bảy mươi Một ngàn Bốn trăm Hai mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thông dịch viên tiếng anh là: 10,071,428 VNĐ

Danh sách tin tuyển thông dịch viên tiếng anh