Tra cứu lương thông dịch viên

Biểu đồ lương thông dịch viên

11,666,666 vnđ

( Mười một triệu Sáu trăm Sáu mươi Sáu ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thông dịch viên là: 11,666,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển thông dịch viên