Tra cứu lương thông dịch viên

Biểu đồ lương thông dịch viên

10,796,875 vnđ

( Mười triệu Bảy trăm Chín mươi Sáu ngàn Tám trăm Bảy mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thông dịch viên là: 10,796,875 VNĐ

Danh sách tin tuyển thông dịch viên