Tra cứu lương thợ xây dựng

Biểu đồ lương thợ xây dựng

8,178,571 vnđ

( Tám triệu Một trăm Bảy mươi Tám ngàn Năm trăm Bảy mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ xây dựng là: 8,178,571 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ xây dựng