Tra cứu lương thợ xây dựng

Biểu đồ lương thợ xây dựng

8,357,142 vnđ

( Tám triệu Ba trăm Năm mươi Bảy ngàn Một trăm Bốn mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ xây dựng là: 8,357,142 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ xây dựng