Tra cứu lương thợ vận hành máy

Biểu đồ lương thợ vận hành máy

8,500,000 vnđ

( Tám triệu Năm trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ vận hành máy là: 8,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ vận hành máy