Tra cứu lương thợ tiện

Biểu đồ lương thợ tiện

11,419,354 vnđ

( Mười một triệu Bốn trăm Mười chín ngàn Ba trăm Năm mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ tiện là: 11,419,354 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ tiện