Tra cứu lương thợ tiện cơ

Biểu đồ lương thợ tiện cơ

7,923,076 vnđ

( Bảy triệu Chín trăm Hai mươi Ba ngàn Bảy mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ tiện cơ là: 7,923,076 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ tiện cơ