Tra cứu lương thợ sơn

Biểu đồ lương thợ sơn

12,416,666 vnđ

( Mười hai triệu Bốn trăm Mười sáu ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ sơn là: 12,416,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ sơn