Tra cứu lương thợ kim hoàn

Biểu đồ lương thợ kim hoàn

6,000,000 vnđ

( Sáu triệu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ kim hoàn là: 6,000,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ kim hoàn