Tra cứu lương thợ kim hoàn

Biểu đồ lương thợ kim hoàn

7,666,666 vnđ

( Bảy triệu Sáu trăm Sáu mươi Sáu ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ kim hoàn là: 7,666,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ kim hoàn