Tra cứu lương thợ hồ

Biểu đồ lương thợ hồ

10,468,120 vnđ

( Mười triệu Bốn trăm Sáu mươi Tám ngàn Một trăm Hai mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ hồ là: 10,468,120 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ hồ