Tra cứu lương thợ hàn

Biểu đồ lương thợ hàn

10,137,078 vnđ

( Mười triệu Một trăm Ba mươi Bảy ngàn Bảy mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ hàn là: 10,137,078 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ hàn