Tra cứu lương thợ gò

Biểu đồ lương thợ gò

9,085,714 vnđ

( Chín triệu Tám mươi Năm ngàn Bảy trăm Mười bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ gò là: 9,085,714 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ gò