Tra cứu lương thợ đứng máy

Biểu đồ lương thợ đứng máy

20,812,500 vnđ

( Hai mươi triệu Tám trăm Mười hai ngàn Năm trăm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ đứng máy là: 20,812,500 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ đứng máy