Tra cứu lương thợ cơ khí

Biểu đồ lương thợ cơ khí

13,741,071 vnđ

( Mười ba triệu Bảy trăm Bốn mươi Một ngàn Bảy mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ cơ khí là: 13,741,071 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ cơ khí