Tra cứu lương thợ cơ khí

Biểu đồ lương thợ cơ khí

12,732,394 vnđ

( Mười hai triệu Bảy trăm Ba mươi Hai ngàn Ba trăm Chín mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ cơ khí là: 12,732,394 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ cơ khí