Tra cứu lương thiết kế

Biểu đồ lương thiết kế

11,903,427 vnđ

( Mười một triệu Chín trăm Ba ngàn Bốn trăm Hai mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thiết kế là: 11,903,427 VNĐ

Danh sách tin tuyển thiết kế