Tra cứu lương thiết kế 3d

Biểu đồ lương thiết kế 3d

13,607,594 vnđ

( Mười ba triệu Sáu trăm Bảy ngàn Năm trăm Chín mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thiết kế 3d là: 13,607,594 VNĐ

Danh sách tin tuyển thiết kế 3d