Tra cứu lương thẩm định viên

Biểu đồ lương thẩm định viên

8,000,000 vnđ

( Tám triệu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thẩm định viên là: 8,000,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển thẩm định viên