Tra cứu lương thẩm định viên

Biểu đồ lương thẩm định viên

8,562,500 vnđ

( Tám triệu Năm trăm Sáu mươi Hai ngàn Năm trăm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thẩm định viên là: 8,562,500 VNĐ

Danh sách tin tuyển thẩm định viên