Tra cứu mức lương Tại Thái Bình

Biểu đồ so sánh lương Tại Thái Bình

11,859,649 vnđ

( Mười một triệu Tám trăm Năm mươi Chín ngàn Sáu trăm Bốn mươi Chín Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của Tại Thái Bình là: 11,859,649 VNĐ

Danh sách tin tuyển Tại Thái Bình