Tra cứu mức lương Tại Lạng Sơn

Biểu đồ so sánh lương Tại Lạng Sơn

10,184,210 vnđ

( Mười triệu Một trăm Tám mươi Bốn ngàn Hai trăm Mười Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của Tại Lạng Sơn là: 10,184,210 VNĐ

Danh sách tin tuyển Tại Lạng Sơn