Tra cứu mức lương Tại Hà Giang

Biểu đồ so sánh lương Tại Hà Giang

11,772,727 vnđ

( Mười một triệu Bảy trăm Bảy mươi Hai ngàn Bảy trăm Hai mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của Tại Hà Giang là: 11,772,727 VNĐ

Danh sách tin tuyển Tại Hà Giang