Tra cứu mức lương Tại Bắc Giang

Biểu đồ so sánh lương Tại Bắc Giang

14,352,490 vnđ

( Mười bốn triệu Ba trăm Năm mươi Hai ngàn Bốn trăm Chín mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của Tại Bắc Giang là: 14,352,490 VNĐ

Danh sách tin tuyển Tại Bắc Giang