Tra cứu lương sửa chữa ô tô

Biểu đồ lương sửa chữa ô tô

9,712,121 vnđ

( Chín triệu Bảy trăm Mười hai ngàn Một trăm Hai mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của sửa chữa ô tô là: 9,712,121 VNĐ

Danh sách tin tuyển sửa chữa ô tô