Tra cứu lương quay phim

Biểu đồ lương quay phim

12,187,500 vnđ

( Mười hai triệu Một trăm Tám mươi Bảy ngàn Năm trăm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của quay phim là: 12,187,500 VNĐ

Danh sách tin tuyển quay phim