Tra cứu lương quay phim

Biểu đồ lương quay phim

10,093,750 vnđ

( Mười triệu Chín mươi Ba ngàn Bảy trăm Năm mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của quay phim là: 10,093,750 VNĐ

Danh sách tin tuyển quay phim