Tra cứu lương quản lý vận hành

Biểu đồ lương quản lý vận hành

20,730,769 vnđ

( Hai mươi triệu Bảy trăm Ba mươi ngàn Bảy trăm Sáu mươi Chín Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của quản lý vận hành là: 20,730,769 VNĐ

Danh sách tin tuyển quản lý vận hành