Tra cứu lương quản lý thi công

Biểu đồ lương quản lý thi công

9,105,263 vnđ

( Chín triệu Một trăm Năm ngàn Hai trăm Sáu mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của quản lý thi công là: 9,105,263 VNĐ

Danh sách tin tuyển quản lý thi công