Tra cứu lương quản lý thi công

Biểu đồ lương quản lý thi công

9,045,454 vnđ

( Chín triệu Bốn mươi Năm ngàn Bốn trăm Năm mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của quản lý thi công là: 9,045,454 VNĐ

Danh sách tin tuyển quản lý thi công