Tra cứu lương quản lý spa

Biểu đồ lương quản lý spa

12,428,571 vnđ

( Mười hai triệu Bốn trăm Hai mươi Tám ngàn Năm trăm Bảy mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của quản lý spa là: 12,428,571 VNĐ

Danh sách tin tuyển quản lý spa