Tra cứu lương quản lý sản xuất

Biểu đồ lương quản lý sản xuất

11,123,188 vnđ

( Mười một triệu Một trăm Hai mươi Ba ngàn Một trăm Tám mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của quản lý sản xuất là: 11,123,188 VNĐ

Danh sách tin tuyển quản lý sản xuất