Tra cứu lương quản lý nhân sự

Biểu đồ lương quản lý nhân sự

14,566,666 vnđ

( Mười bốn triệu Năm trăm Sáu mươi Sáu ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của quản lý nhân sự là: 14,566,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển quản lý nhân sự