Tra cứu lương quản lý ngành hàng

Biểu đồ lương quản lý ngành hàng

11,416,666 vnđ

( Mười một triệu Bốn trăm Mười sáu ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của quản lý ngành hàng là: 11,416,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển quản lý ngành hàng