Tra cứu lương quản lý khu vực

Biểu đồ lương quản lý khu vực

20,308,641 vnđ

( Hai mươi triệu Ba trăm Tám ngàn Sáu trăm Bốn mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của quản lý khu vực là: 20,308,641 VNĐ

Danh sách tin tuyển quản lý khu vực