Tra cứu lương quản lý khu vực

Biểu đồ lương quản lý khu vực

17,969,387 vnđ

( Mười bảy triệu Chín trăm Sáu mươi Chín ngàn Ba trăm Tám mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của quản lý khu vực là: 17,969,387 VNĐ

Danh sách tin tuyển quản lý khu vực