Tra cứu lương quản lý đào tạo

Biểu đồ lương quản lý đào tạo

31,444,444 vnđ

( Ba mươi Một triệu Bốn trăm Bốn mươi Bốn ngàn Bốn trăm Bốn mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của quản lý đào tạo là: 31,444,444 VNĐ

Danh sách tin tuyển quản lý đào tạo