Tra cứu lương quản lý chi phí

Biểu đồ lương quản lý chi phí

14,375,000 vnđ

( Mười bốn triệu Ba trăm Bảy mươi Năm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của quản lý chi phí là: 14,375,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển quản lý chi phí