Tra cứu lương quản đốc xưởng

Biểu đồ lương quản đốc xưởng

16,173,913 vnđ

( Mười sáu triệu Một trăm Bảy mươi Ba ngàn Chín trăm Mười ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của quản đốc xưởng là: 16,173,913 VNĐ

Danh sách tin tuyển quản đốc xưởng