Tra cứu lương quản đốc xưởng

Biểu đồ lương quản đốc xưởng

19,166,666 vnđ

( Mười chín triệu Một trăm Sáu mươi Sáu ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của quản đốc xưởng là: 19,166,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển quản đốc xưởng