Tra cứu lương quản đốc sản xuất

Biểu đồ lương quản đốc sản xuất

17,800,000 vnđ

( Mười bảy triệu Tám trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của quản đốc sản xuất là: 17,800,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển quản đốc sản xuất