Tra cứu lương quản đốc nhà máy

Biểu đồ lương quản đốc nhà máy

10,000,000 vnđ

( Mười triệu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của quản đốc nhà máy là: 10,000,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển quản đốc nhà máy