Tra cứu lương quản đốc

Biểu đồ lương quản đốc

14,661,016 vnđ

( Mười bốn triệu Sáu trăm Sáu mươi Một ngàn Mười sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của quản đốc là: 14,661,016 VNĐ

Danh sách tin tuyển quản đốc