Tra cứu lương phục vụ bàn

Biểu đồ lương phục vụ bàn

5,358,974 vnđ

( Năm triệu Ba trăm Năm mươi Tám ngàn Chín trăm Bảy mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của phục vụ bàn là: 5,358,974 VNĐ

Danh sách tin tuyển phục vụ bàn