Tra cứu lương phục vụ bàn

Biểu đồ lương phục vụ bàn

5,611,111 vnđ

( Năm triệu Sáu trăm Mười một ngàn Một trăm Mười một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của phục vụ bàn là: 5,611,111 VNĐ

Danh sách tin tuyển phục vụ bàn