Tra cứu lương phụ tá nha khoa

Biểu đồ lương phụ tá nha khoa

6,147,727 vnđ

( Sáu triệu Một trăm Bốn mươi Bảy ngàn Bảy trăm Hai mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của phụ tá nha khoa là: 6,147,727 VNĐ

Danh sách tin tuyển phụ tá nha khoa