Tra cứu lương phụ tá nha khoa

Biểu đồ lương phụ tá nha khoa

6,406,250 vnđ

( Sáu triệu Bốn trăm Sáu ngàn Hai trăm Năm mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của phụ tá nha khoa là: 6,406,250 VNĐ

Danh sách tin tuyển phụ tá nha khoa