Tra cứu lương phụ hồ

Biểu đồ lương phụ hồ

9,841,059 vnđ

( Chín triệu Tám trăm Bốn mươi Một ngàn Năm mươi Chín Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của phụ hồ là: 9,841,059 VNĐ

Danh sách tin tuyển phụ hồ