Tra cứu lương phụ hồ

Biểu đồ lương phụ hồ

9,445,121 vnđ

( Chín triệu Bốn trăm Bốn mươi Năm ngàn Một trăm Hai mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của phụ hồ là: 9,445,121 VNĐ

Danh sách tin tuyển phụ hồ