Tra cứu lương phóng viên

Biểu đồ lương phóng viên

8,875,000 vnđ

( Tám triệu Tám trăm Bảy mươi Năm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của phóng viên là: 8,875,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển phóng viên