Tra cứu lương phóng viên

Biểu đồ lương phóng viên

9,662,337 vnđ

( Chín triệu Sáu trăm Sáu mươi Hai ngàn Ba trăm Ba mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của phóng viên là: 9,662,337 VNĐ

Danh sách tin tuyển phóng viên