Tra cứu lương phóng viên

Biểu đồ lương phóng viên

10,142,276 vnđ

( Mười triệu Một trăm Bốn mươi Hai ngàn Hai trăm Bảy mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của phóng viên là: 10,142,276 VNĐ

Danh sách tin tuyển phóng viên