Tra cứu lương phó tổng giám đốc

Biểu đồ lương phó tổng giám đốc

17,947,368 vnđ

( Mười bảy triệu Chín trăm Bốn mươi Bảy ngàn Ba trăm Sáu mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của phó tổng giám đốc là: 17,947,368 VNĐ

Danh sách tin tuyển phó tổng giám đốc