Tra cứu lương phó tổng giám đốc

Biểu đồ lương phó tổng giám đốc

19,116,666 vnđ

( Mười chín triệu Một trăm Mười sáu ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của phó tổng giám đốc là: 19,116,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển phó tổng giám đốc