Tra cứu lương phó giám đốc

Biểu đồ lương phó giám đốc

17,216,417 vnđ

( Mười bảy triệu Hai trăm Mười sáu ngàn Bốn trăm Mười bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của phó giám đốc là: 17,216,417 VNĐ

Danh sách tin tuyển phó giám đốc