Tra cứu lương phiên dịch tiếng nhật

Biểu đồ lương phiên dịch tiếng nhật

10,761,904 vnđ

( Mười triệu Bảy trăm Sáu mươi Một ngàn Chín trăm Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của phiên dịch tiếng nhật là: 10,761,904 VNĐ

Danh sách tin tuyển phiên dịch tiếng nhật