Tra cứu lương phiên dịch tiếng nhật

Biểu đồ lương phiên dịch tiếng nhật

11,679,012 vnđ

( Mười một triệu Sáu trăm Bảy mươi Chín ngàn Mười hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của phiên dịch tiếng nhật là: 11,679,012 VNĐ

Danh sách tin tuyển phiên dịch tiếng nhật